Устав

Устав

У С Т А В

 

НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕХРИСТО БОТЕВ 1934 – гр. Божурище

гр. Божурище бул.”Европа”,  тел.:993/2050,

ОСНОВАНО ПРЕЗ 1934г.

 

 

 

І. ГЛАВА ПЪРВА:

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. С този устав, съобразен със Закона за народните читалища,
ДВ, бр.89 от 22.Х.1996 г.(
Доп. – ДВ, бр. 42 от 2009г.), се уреждат основните положения на
вътрешнонормативната уредба на читалището, в зависимост от условията, при които се развива
неговата народополезна дейност.

Чл.2. Наименованието
на читалището е НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1934” и има за седалище град
Божурище, с адрес на управление: гр. Божурище,община Божурище, област Софийска,
бул. „Европа”.

Чл.3. НЧ Христо Ботев 1934 е традиционно, самоуправляващо се
българско културно- просветно сдружение
на населението от град Божурище,което изпълнява и държавни културно- просветни задачи.

Чл.4. Народно читалище „Христо Ботев 1934” не е
политическа организация.
В неговата дейност могат да участват
всички физически лица, без оглед на възраст
и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

Чл.5. НЧ “Христо Ботев 1934” поддържа най-тесни
връзки и сътрудничество с общинските
власти на гр.
Божурище, като участва най-активно в
организацията и провеждането на общоградски  културно-просветни прояви, съобразява своята
дейност със стратегията на Общината в областта на културата.

Чл.6. НЧ
Христо Ботев 1934 провежда
своята културно-просветна дейност във
взаимодействие с учебните заведения, църквата,  обществените и стопански организации и фирми
от
община Божурище, които извършват или подпомагат културната дейност за
обогатяването естетическата култура на населението
от
общината.

Чл.7. Читалище „Христо Ботев 1934” е юридическо лице с нестопанска
цел, по закон. То се
представлява
от  Председателя и/или Секретаря.

Чл.8. За защита на своите интереси читалището може да се съюзява с
подобни
организации
и институти на местно и национално равнище.

 Чл.9. Дейността
на читалището се прекратява по решение на Общото събрание, на неговите членове
или на  Окръжния съд, въз основа на
разпоредбите на закона.

 

 

 

 

 

ІІ. ГЛАВА ВТОРА:

 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 

Чл. 10. Основната цел  на читалището е:

1/ Да бъде средище на духовна и материална култура за
населението на община Божурище.

2/ Да съдейства за
обогатяването на културния живот, социалната и образователна дейност в гр.
Божурище и общината,
за разнообразяване на свободното време на хората и
приобщаването им към културните достижения на нацията.

3/ Да спомага за развиване на творческите способности и
задоволяване културните интереси и потребности на хората.

4/ Да възпитава в дух на демократизъм, родолюбие, общочовешка нравственост и хуманност, за утвърждаване на
националното самосъзнание.

5/ Да създава условия за развитие и изява на творческите
способности на младото поколение.

 

6/ Да разкрива условия за общуване, да организира и подпомага
културни и стопански инициативи в града и общината.

7/ Да поддържа, обогатява и развива народните обичаи и
традиции.

8/ Да осигурява достъп
до информация.

Чл. 11. За постигане на тази цел, Читалището извършва основни дейности, като:

1/ поддържа общодостъпна библиотека с читалня, която е отворена и работи в определено
време през цялата година с изключение на празничните дни.

2/ подпомага любителското художествено творчество на
колективи и изпълнители, съобразно условията и възможностите на читалището.

3/ организира школи, кръжоци, курсове по изкуствата и за изучаване на чужди
езици, клубове, кино- и видеопоказ, празненства, концерти, чествания и младежки дейности.

4/ организира кино и видеоклубове, дискотеки, музикални студиа, звукозаписни
ателиета и други форми за приложение на съвременни технически средства в
културно-възпитателния процес.

5/  организира празници
и обреди, концерти, спектакли, изложби и екскурзии.

6/  създава и поддържа
музейни колекции съгласно Закона за културното наследство.

7/ изгражда клубове по интереси-литературни, за изучаване на
родния край, дизайнерски, ателиета за народни художествени занаяти и др.

8/  издава печатни
материали.

9/  осъществява информационна дейност, създава и
поддържа електронни информационни мрежи.

10/ предоставяне на
компютърни и интернет услуги.

11/ извършва
допълнителна стопанска  дейност, свързана
с предмета на основната дейност, в съответствие с действащото законодателство,
като приходите от нея се използват за постигане на определените в Устава цели. Читалището
не разпределя печалба
по закон.

Чл.12.Читалището може да извършва и други дейности, подпомагащи изпълнението на основните
му цели и задачи, с изключение на използване на читалищни помещения за
клубове на
политически организации, религиозни секти
, както и дейности, противоречащи на
добрите нрави, националното самосъзнание и традиции.

Чл.13. Читалището няма право да организира и предоставя имуществото си за хазартни
игри и нощни заведения.

Чл.14. Читалището може да се съюзява с други читалища за защита на своите
интереси, за провеждане на съвместни дейности и инициативи.

 

ІІІ. ГЛАВА ТРЕТА:

 

 ОРГАНИЗАЦИОННА
СТРУКТУРА

 

Чл.15.Членството в читалището е свободно за всички
граждани без ограничения, щом те работят
за постигане на целите му и защитават неговите интереси.

Чл .16. Членовене на читалището са
индивидуални, колективни и почетни.

(1) Индивидуалните членове биват действителни и спомагателни:

1/. Действителните членове са дееспособни
лица, които плащат редовно
определения по устав членски внос и имат право на глас. Право на глас да избира има само
действителен член, който е платил членския
си внос към 31-ви декември на предходната година. Той има право да получава пълна информация по интересуващите го въпроси от
дейността на
читалището
.

2/. Спомагателни членове са лица под 18 г. Те нямат право да избират и да бъдат избирани в ръководните
органи на
читалището и имат съвещателен глас.
По решение на общото
събрание могат да бъдат освободени от заплащане на членски внос или да го
заплащат в намален размер.

(2) Колективните
членове
съдействат за осъществяване целите и задачите на читалището, подпомагат
неговата дейност, поддържането и обогатяването на материалната му база и имат право на 1 глас и заплащат членски
внос не по-малък от десетократния размер на
гласувания индивидуален членски внос. Колективните
членове могат да бъдат:

1/  професионални организации;

2/  стопански организации;

3/  кооперации и
сдружения
;

4/  културно-просветни и любителски
клубове и творчески колективи
;

(3) Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани с изключителни заслуги към Читалището или общността. Обявяват се по предложение
на Настоятелството и решение на  Общото
събрание и имената им се вписват в летописната книга на читалището.

Чл.17. Членството в читалището се отразява в
книгата за членове на читалището.

Чл.18. Действителните, колективните и почетни
членове на читалището имат право:

1/ Да избират и да бъдат избирани в неговите ръководни органи

2/ Да участват в обсъждането и определянето на основните
насоки в дейността на читалището.

3/ Да получават информация за работата на ръководните
органи,състоянието и използването на базата на читалището.

4/ Да получават улеснен достъп до всички читалищни форми на
дейност и проява.

5/ Да ползват с предимство базата на читалището.

Чл.19. Членовете на
читалището са длъжни
:

1/ да спазват Устава на читалището.

2/ да плащат редовно годишния си членски внос.

3/ да опазват имуществото на читалището.

4/ да участват в дейността на читалището, според възможностите си.

5 /да не уронват доброто име на читалището и на  колективните
органи.

Чл.20. (1)Членството в читалището се прекратява:

1/   По желание на самия член .

2/  Когато членът не е заплатил определения от Устава членски внос
за текущата година.

3/  Когато членът не спазва Устава и решенията на читалищните
органи, работи срещу неговите цели, интереси и авторитет или му е причинил
умишлени щети.

(2) Решението за изключване се взема от Общото
събрание по предложение на Настоятелството с квалифицирано мнозинство от 1/3.

 

ІV. ЧЕТВЪРТА ГЛАВА

 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО

 

Чл.21. Органи на
читалището са Общото събрание, Настоятелството и Проверетелната комисия.

Чл.22. Върховен орган на читалището е Общото събрание, което се състои от всички членове,
имащи право на глас.

            Чл.23. (1) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ има следните
компетенции:

1/  Приема, изменя и допълва Устава;

2/ Избира и освобождава членове на
Настоятелството
, Проверителната комисия и Председателя;

3/ Приема вътрешни актове, необходими за
организацията и
определя основни насоки за
дейността на читалището.

4/  Изключва членове на читалището;

5/  Приема бюджета на читалището и годишния отчет за цялостната дейност до 30
март на следващата година.

6/  Утвърждава годишния членски внос;

7/ Взема решение за членуване или
прекратяване членството на Читалището в Читалищния
сдружения;

8Отменя решения на органите на
Читалището
;

9/  Взема решения за откриване на филиали на Читалището;

10/ Взема решения за прекратяване на Читалището;

            11/Взема решения за отнасяне до съда на незаконосъобразни
действия
на ръководството, отделни читалищни членове или служители.

(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за ръководните органи на читалището.

Чл. 24. (1) Редовно Общо събрание на читалището се свиква от Настоятелството
най-малко веднъж годишно.

(2) Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по решение на Настоятелството,
по искане на
Проверителната комисия или на една трета от действителните членове на
Читалището.

(3) Поканата за  събрание по ал.1 или ал.2  съдържа: дневния ред, датата, часа, мястото на провеждането му и кой го свиква. Тя трябва да бъде получена срещу подпис или връчена на действителните членове не по-късно от
7 дни преди датата на провеждането му. В същия срок на
вратата на читалището и на други общодостъпни места  в
общината ,
където е дейността
на читалището се
обявява и съобщение за провеждане на събранието, съдържащо всички
реквизити на поканата.

(4) Общото събрание е законно, ако на него присъстват най-малко половината от
имащите право на глас членове на Читалището.
При липса на кворум, събранието се отлага с един час. Тогава събранието е законно, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете при редовно общо
събрание и не по-малко от половината плюс един от членовете при извънредно общо
събрание
.

(5) Решенията по чл.20, ал.1 т.2, 3 се вземат с явно или тайно
гласуване и
 с мнозинство най-малко от две трети
от всички членове. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от
половината от присъстващите членове.

Чл.25. (1) Изпълнителен орган на
Читалището е Настоятелството
. То се състои най-малко от 3 члена, избрани за срок от три години и работи на обществени начала. Същите да нямат
роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта степен.
По време на мандата промени в неговия състав
могат да се правят на общи годишни събрания. За член на настоятелството може да
бъде избиран действителен член, който е най-малко с две годишен стаж; и е
участвал активно в някоя от формите на дейността на читалището.

(2) Настоятелството
провежда своите заседания най-малко един път в месеца и работи при пълна
гласност. Заседанията са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от
членовете му. Решенията се взимат с обикновено мнозинство.

(3)  При три последователни неявявания на
заседание членът на настоятелството се самоизключва.

Чл.26. (1) Компетенции и задължения на Настоятелството

1/ Свиква Общото събрание;

2/ Организира и направлява цялостната дейност на читалището, като
спазва Закона и се ръководи от настоящия Устав, решенията на Общото събрание и
собствените си решения.

3/  Подготвя и внася в Общото събрание
отчет за дейността на читалището
и проект за бюджет;

4/  Изпълнява бюджета на
читалището;

5/ Назначава секретаря на Читалището и утвърждава щата и длъжностната му характеристика;

6/  Приема нови членове на читалището;

7/  Предлага годишния членски внос;

8/ Приема правилник за Вътрешния ред, утвърждава структурата и
щата на читалището , както и длъжностните характеристики на работещите в
читалището.

9/ Взема решения за морално и материално стимулиране на
работещите в читалището.

10/ Взема решения за отдаване на имоти под наем или аренда, за
развиване на помощна стопанска дейност;

11/ Решава въпросите за откриване и закриване на самодейни
колективи, школи, клубове и други форми на работа.

13/ Внася предложения в Общинския съвет, Община Божурище и
други органи и организации за строителство, реконструкция, модернизация, ремонт
и обзавеждане на сградата, за създаване на материални, финансови и кадрови
условия за развитие на дейността.

Чл.27. (1) ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на
Читалището
е член на Настоятелството и се избира от Общото събрание за срок
от 3 години и не получава възнаграждение.

(2) Председателят:

1/ Организира дейността на
Читалището,
контролира работата на служителите, подписва
всички документи и сключва всички договори, по които читалището е страна.

2/  Представлява Читалището.

3/ Свиква и ръководи заседанията на Настоятелството
и председателства Общото събрание.

4/  Ръководи текущата дейност на Читалището.

5/  Отчита дейността си пред Настоятелството и Общото събрание

6/ Сключва и прекратява договори със
служителите, съобразно бюджета на Читалището
и въз основа Решени
е на Настоятелството.

7/  Подпомага и контролира дейността на секретаря и служителите на читалището.

8/  Ежегодно до 10 ноември да представя на кмета на общината предложения за
своята дейност през следващата година.

Чл.28. (1) СЕКРЕТАРЯТ се явява
административен ръководител на читалището. Той е основно длъжностно лице в
читалището – щатен организатор на текущата му дейност.

1/ Назначава се съгласно КТ от Настоятелството, той е негов
член по право и секретар.

2/ Организира и непосредствено участва в изпълнението на
решенията, взети от Общото събрание и Настятелството, включително решенията за изпълнението на бюджета.

3/  Организира текущата основна и допълнителна
дейност.

4/ Осигурява условия за развиване на всички дейности и
оперативно ръководи и отговоря за
работата на щатния и хоноруван персонал.

5/  Представлява читалището заедно и поотделно с
председателя.

6/ Внася предложения
в Общинския съвет,  община Божурище и
други органи и организации за строителство, реконструкция , модернизация,
ремонт и обзавеждане на сградата, за създаване на материални, финанови и
кадрови условия зя развитие на дейността.

(2) Правата и задълженията на секретаря на
читалището се утвърждават от Настоятелството в длъжностна характеристика.

(3)  Секретарят не може да
е в роднински връзки с членовете на настоятелството и на проверителната комисия
по права и по съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде
съпруг/съпруга на председателя на читалището.

Чл. 29. (1) ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ се състои от трима члена и се избира
за срок от три години.

(2) Членове на Проверителната комисия не могат да бъдат лица, които са в трудовоправни отношения с Читалището или са роднини на членове на Настоятелството по права
линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по св
атовство от първа степен.

(3) Проверетелната комисия осъществява контрол върху дейността на Настоятелството
, председателя  и секретаря на Читалището по спазване на закона,
Устава и решенията на Общото събрание.

(4) При констатирани нарушения, Проверетелната комисия уведомява Общото
събрание, а при данни за извършени престъпления и органите на
полицията и прокуратурата.

Чл.30. Не могат да бъдат избирани за членове на Настоятелството и Проверетелната комисия
лица, които са осъждани и лишавани от свобода за умишлени престъпления от общ характер.

 

V. ГЛАВА ПЕТА:

 

 ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

 

Чл.31. Имуществото на НЧ „Христо Ботев
1934”
се състои от сграда и
обзавеждане, предоставени му от държавата и общината за безвъзмездно и
безсрочно ползване и управление въз основа на разпоредбите на Закона за
народните читалища, вземания и други вещни права, а така също и от собствена
материална база, подарена на читалището или придобита от собствена дейност.

Чл .32. (1) Читалището набира средства за своята дейност от :

1/ Членски внос.

2/ Субсидии от държавния бюджет и  бюджета на община Божурище.

3/ Библиотечни и информационни  услуги, в размер определен от Настоятелството или Общото
събрание
.

4/ Наеми от помещения и друго имущество на читалището.

5/ Платени културни услуги, с участието на собствени и
гостуващи изпълнители.

6/ Такси за участие в курсове, школи, кръжоци, и други форми
на дейност, организирани от читалището или съвместно с други организации и
фирми.

7/ Трудови инициативи, сключване на договори с фирми,
откриване на кино и видео клубове, продажба на печатни произведения.

8/ помощи от стопански и обществени организации и движения,
ведомства, учреждения и фирми.

9/ Дарения  и завещания от
български чужди физически и юридически лица, които се изразходват според волята
на дарителя 
или по решение на Настоятелството,
ако няма налице волеизявление.

10/ Приходи от реализация на
проекти.

11/ Други източници допустими по закон.

(2) Набраните парични средства се влагат в банка по
сметки
на читалището и се изразходват в съответствие с неговия бюджет.

(3) Читалищното настоятелство награждава парично или предметно проявили се читалищни служители и изявени членове,
допринесли за обогатяване дейността на Читалището.

Чл.33. (1) Читалищното настоятелство изготвя годишния отчет за приходите и разходите, който се приема от
Общото събрание.

(2) Отчетът за изразходваните от бюджета средства, заедно с отчета за дейността,
се пред
оставят на кмета или на
някои от неговите заместници.

Чл.34. Счетоводната отчетност се води в пълно съответствие със Закона за
счетоводството
и съответните нормативни актове.

Чл.35. Предложенията за годишната субсидия на
читалището в общината, нормативите и механизмът за нейното разпределение се
разработват от Министерство на културата, съгласувано с областната
администрация и общината.

Чл.36. (1) Читалището не може да отчуждава недвижими вещи и да учередява
ипотеки върху тях.

(2) Движими вещи могат да бъдат отчуждавани или
залагани само по решение на Настоятелството.

 

VI. ГЛАВА ШЕСТА :

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл.37. Читалището може да бъде прекратено по решение на Общото събрание, вписано
в регистъра на окръжния съд.
То може да бъде прекратено с ликвидация или по решение на
съд
а, ако:

1/ Дейността му
противоречи на закона, Устава и добрите нрави.

2/ Имуществото му не се използва според
целите и предмета на дейността на Читалището.

3/  Налице е трайна невъзможност Читалището да действа.

Чл.38. Активите на прекратеното Читалище, останали след ликвидацията, се
разпределят между други читалища по ред, установен с наредба на
Министъра на културата, Министъра на финансите, съгласувана с Националния съвет по читалищно дело,
като се има предвид регионалния принцип.

 

 

 

VII. ГЛАВА СЕДМА:

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

            §1. Народното читалище се регистрира, като
представя:

                    1/
Протокол от общото събрание.

                    2/   Устав на читалището.

                    3/ Нотариално заверен
образец от подписи на лицата, представляващи читалището и валидния печат на
читалището.

            §2. На народното читалище по реда на
закона за държавната собственост и закона за общинска собственост се отстъпва право
на ползване на читалището върху  всички
имоти, сгради, земеделски земи, отнети за държавна и общинска нужада,
независимо от основанията.

            §3. Читалището носи името Народно
читалище „Христо Ботев
1934” –  гр.Божурище, има
кръгъл печат в средата с отворена книга, около която стои надпис Народно
читалище „Христо Ботев 1934 ”.

            §4. Празникът на Народното читалище
„Христо Ботев 1934” гр.Божурище е 24 май – денят на св. св. Кирил и Методий.

            §5. Настоящият устав може да се допълва
и изменя само на общи и годишни изборни събрания.

 

 

 

 

Настоящият устав е
приет на Общо годишно отчетно-изборно събрание на членовете на чителището
проведено на 1
0.03.2011г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.