План – Програма

План – Програма

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1934”-гр. БОЖУРИЩЕ

Бул. „Европа”, Тел., факс: 993 20
50,
nchbozhurishte@abv.bg

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА
БОЖУРИЩЕ

 

Относно: Предложение на Народно читалище „Христо Ботев
1934” гр.Божурище за Годишната програма за читалищна дейност на Община Божурище
през 2018г.

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  КМЕТ,

 

         В изпълнение на изискванията на чл. 26 а,ал.1 от Закона за Народните
читалища приложено изпращаме Ви
предложенията на Народно читалище „Христо Ботев 1934” гр. Божурище  за включване в Общинската програма за
читалищна дейност на община Божурище за 2018г.

            Надяваме се същите да
бъдат одобрени и намерят място в културната политика на общината за 2018г.

Приложение: Съгласно текста

С уважение:

 

Силвия Милушева

Председател на Народно читалище

„Христо Ботев 1934” гр. Божурище

 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1934”-гр. БОЖУРИЩЕ

Бул. „Европа”, Тел., факс: 993 20
50,
nchbozhurishte@abv.bg

 

 

ПЛАН – ПРОГРАМА

 

ЗА
РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА НЧ „ХРИСТО БОТЕВ 1934”   

ЗА 2018 г.

 

 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ:

Годишната програма за развитие  на читалищната дейност през 2018 г. е съобразена с изискванията на чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища. Изготвянето на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2018 г. цели обединяване на усилията за развитие и утвърждаване на читалището като важна обществена институция, градяща културната идентичност на град Божурище.

Тя обобщава най-важните моменти в работата на читалището , приоритети, цели и задачи, които ще спомогнат за укрепването, модернизирането и развитието му в общодостъпно и желано място за местната общност. Ще се работи за създаване на условия за превръщането на институцията в информационно-образователен център,  утвърждаващ  ценностите на гражданското общество.

 

 АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩЕТО:

На територията на град Божурище функционира само Народно читалище „Христо Ботев 1934”.

Читалището има изключително значение за укрепване, популяризиране и развитие на българската идентичност, традиционната култура и духовни ценности.

     2.1. Външната среда осигурява следните възможности:

·        Културно- етническо разнообразие:

·        Сътрудничество с:

Ø  Община Божурище

Ø  СОУ”Летец Христо Топракчиев”

Ø  ОДЗ „Детелина” и „Буратино”

Ø  Читалища

Ø  Наблюдавано жилище

Ø  Спортен клуб

Ø  Дамски клуб

Ø  Офицери от запаса

Ø  Клуб на пенсионера

Ø  Граждански сдружения и фондации

Ø  Бизнесмени и стопански организации

·        Участие и работа по проекти, осигуряващи
европейско и др. финансиране

·        добре работеща икономика, евентуално в лицето на изграждащата се Индустриална зона и
фирмите ситуирани на територията на общината.

2.2. Кои са силните страни на вътрешната среда:

·        Щатен персонал, обезпечаващ читалищната дейност;

·        Кадрови ресурс с дългогодишен стаж в сферата на
читалищната дейност;

·        Собствена материална база;

·        Наличие на компютри и офис техника;

·        Наличие на библиотека в читалището;

·        Интерес към търсене и развиване на нови форми на
читалищна дейност;

·        Сътрудничество на доброволци;

  2.3. Слаби страни:

·        Липса на финансов ресурс за поддръжка  на сградния фонд и неангажираност от страна на
общината за изискване на гаранции по реализиран проект за Трансгранично
сътрудничество за ремонт на сградата;

·        Актуализация на квалификацията на персонала е
необходимо условие и решаващ фактор за работата на този културен институт.

                                         

 СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

 

 • Подкрепа и насърчаване на любителското творчество, насочено към нематериалното културно наследство.
 • Подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни форми за тяхното развитие и
  предаване 
 • Създаване на условия за развитие и утвърждаване на библиотеката при читалището като съвременен център за ефективно библиотечно-информационно обслужване на широк кръг потребители; 
 • Развитие на професионалните  умения и повишаване на квалификацията на работещите в културната институция. 
 • Засилване интереса на хората към историческото минало на родния край.
 • Изграждане на реално партньорство с бизнеса при формиране и реализиране на цялостната културна политика в Божурище.

 

 РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ

 

ü Закон за народните читалища

ü Закон за обществените библиотеки

ü Закон за културното наследство

ü Закон за меценатството

ü Закон за закрила и развитие на културата

ü Общинска програма за развитие на община Божурище

 

 ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА
ПЛАН-ПРОГРАМАТА

 

А. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ

Библиотечната дейност  е една от основните дейности за читалището
като културна институция. Чрез нея то се включват в националната мрежа от
публични библиотеки у нас.

Работата на библиотеката ще бъде  насочена към:

1.                          Превръщането на библиотеката в съвременен обществен информационен център, полезен партньор и ефективен участник в процесите на информационно осигуряване на гражданите на Общината;

2.                       Поддържане на обществена библиотека на свободен достъп за библиотечно обслужване на около 600 читатели.

3.                       Технологично обновяване на библиотечната дейност и обновяване минимум 1% от библиотечния фонд с  художествена, детска, учебно-помощна и научно-популярна литература.

4.                       Изготвяне на библиографски справки по различни теми.

5.                       Инициатива „Книга за всеки” – въвеждане на системата за патронажно обслужване на възрастни читатели и такива с физически увреждания.

6.                       Организиране  презентации на нови литературни творби и автори от местно и национално значение.

7.                       Провеждане превърналите се в традиция срещи „На гости в библиотеката” на тема:

„Разкажи за любимата си книжка;

 -„Детска фантазия в  рисунки”.

  – щафетно четене на книжки.

8.                      Литературна гостоприемница – срещи с творци на словото.

9.                      Вечери на интимната лирика с участието на местни литературни творци и почитатели на словото.

10.                   Открити уроци с ученици от горен курс по литература и история.

11.                    Инициатива „Вече мога да чета” – ритуал за приемане първокласниците за читатели на библиотеката.

12.             Пълноценно използване на възможностите, които ще предостави през 2018 г. Фондация ”Глоб@лни библиотеки България ”, програми на Министерството на културата за библиотеки и всички други възможни донори;

13.                   Общински конкурси с литературна тематика, конкретизирани в културния календар.

14.                   Експониране на изложби и кътове с литература, витрини.

15.                   Осигуряване на свободен достъп до интернет .

16.                 Извършване на технически услуги на населението: ксерокопиране и сканиране на документи; компютърна обработка и принтиране на документи; запис на информация на магнитни носители.


                                        

Б.  ЛЮБИТЕЛСКО ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО

 

Съществена част от дейността на читалището е грижата за разширяване и  развитие на любителското художествено творчество.

Художествено-творческата дейност в читалището цели запазване и развитие на традиционните ценности на българския народ, съхранение на обичаите и традициите, както и създаване на нови традиции, породени от нуждите на местните общности. Чрез тази дейност читалището ще работи за привличане на младите хора и учениците към читалищните самодейни колективи, както и за осмисляне свободното време на учениците през лятната ваканция. С изявите на читалището ще се работи за развитие и обогатяване на културния живот в населеното място, за утвърждаване на националното самосъзнание и отчитане и съхранение богатството на местната  култура. Чрез тази дейност читалището ще има възможност за популяризиране на града в страната и чужбина.

 

 1. По решение на Настоятелството от заседание проведено на 26.09.2017г. школите, курсовете и направления за работа за творчески сезон 2017/2018 са следните:

 

       Общински детски фолклорен ансамбъл „Божурчета”

       Танцова фолклорна школа за аматьори”Играорци”

       Школа по спортни и латино-танци за деца

       Детска  вокална група „Палави ноти”

       Модерен балет „Невиданс”

       Школа по пиано

       Школа по акордеон

       Школа по китара

       Детско творческо ателие – Приложни изкуства

       Дамски камерен хор

       Вокална фолклорна формация „Божур”

       Вокална формация „Разноцветни връзки”

       Клуб „Пътешественик”

       Езикова школа

 1. Участие на художествените колективи във фестивали и изяви с местно, регионално, национално и международно значение.
 2.   Организиране гостувания на известни изпълнители и театрални постановки на сцената на читалището.
 3. Поддържане на утвърдените форми в любителското художествено творчество и създаване на нови;  ангажирано участие в общинските конкурси, празници и др. прояви.
 4. Специално внимание и подкрепа на младите дарования; осъществяване на местни творчески проекти и инициативи със заинтересованите институции относно културното възпитание на децата, учащите се и младите хора и стимулиране на творческите им възможности /музика, фолклор, традиционни изкуства, танц, краезнание, литература и др./
 5. Събиране на материали за историческото минало и етнографията на родния край.
 6. Осъвременяване на читалищните дейности и услуги чрез обучение на хората от всички възрасти с цел развитие на гражданското общество. Читалището – място за учене през целия живот.

 

 

 ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР И
КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОННИ ИЗЯВИ:

Месец

                               Събитие


Дата

Януари

 

 

Годишнина от рождението
на Христо Ботев- отбелязване във фоайето на читалището пред бюста на поета

06.01.

 

Рисунка върху чадър на
зимна тематика

19.01.

 

 „Зимна приказка” – среща
с
любими приказни герои

30.01.

Февруари

Да напишем писмо, стих, есе за обич – литературен конкурс във
връзка с Деня на на влюбените

 

13.02.

 

Отбелязване 145 годишнината от гибелта
на Васил Левски

19.02.

 

„На гости в библиотеката” – тематично
детско утро с мултимедийна презентация

27.02.

Март

Организиране на творческа среща с изявени
читалищни самодейци

01.03.

 

Ден на
мартеницата-„Българската мартеница – символ на здраве и сила” – изложба на мартеници

01.03.

 

Празничен концерт по повод 140 годишнината от
Освобождението на България и Деня на любителското художествено творчество

02.03.

 

Отбелязване на 8-ми март – „Жената – извор на вдъхновение и красота” – Вечер на интимната лирика

„Мама” – изложба детски
рисунки

„Пролет моя, моя бяла
пролет” – посрещане на пролетта с децата от ОДЗ

08.03.

08.03.

22.03.

Април

Седмица на детската книга и изкуствата за
деца –  детски рисунки с тебешир
на любими приказни герои
и срещи с хора на изкуството творящи за деца

01 – 08.04.

 

„Светът е оцелял,
защото се е смял” – виц маратон

01.04.

 

„Моята баба във
виртуалното пространство” – първи стъпки за работа с компютър – деца помагат
на възрастните

04.04.

Весел Великден – изложба на Школата по приложно изкуство

05.04.

Отбелязване Световен
ден на книгата и авторското право

23.04.

Май

Отбелязване Ден на храбростта съвместно
със Съюза на запасните офицери

06.05.

 

Ден на Европа – викторина с ученици горен
курс

06.05.

 

Ден на славянската писменост и
българската просвета и култура. Патронен празник на читалището.

24.05.

 

Празник на град Божурище

26.05.

Юни

Отбелязване Международен ден на детето
съвместно с детските градини

01.06.

 

Отбелязване 142рата годишнина от
гибелта на Ботев

02.06.

 

Празник на детските
таланти – Концерти на музикалните школи – пиано,
акордеон, китара и детска вокална група „
Палави ноти” във връзка със закриване на
творческия сезон

25-29.06.

Септември

Отбелязване Ден на Съединението– среща разговор за историческите събития в
българската история с учениците от горен курс

06.09.

 

Отбелязване Ден на независимостта

22.09.

 

Старт
на творчески сезон 201
8/2019г. – „Да опазим,
съхраним и предадем” – начало на дейността на танцови
и певчески състави, школи и курсове

24.09.

Октомври

Отбелязване Ден на възрастните хора
съвместно с пенсионерски клуб

01.10

 

Отбелязване Ден на музиката с
ученици  от начален курс

01.10

 

Празничен концерт по повод Ден на
българската община

12.10

 

Бал на чудовищата

31.10.

Ноември

 „Вам будители
народни”
– концерт

01.11.

 

Ден на християнското семейство

21.11.

 

 „Вече мога да чета” – приемане на първокласниците
за читатели на библиотеката

30.11.

Декември

Отбелязване Световния
ден за борба срещу СПИН

01.12

 

Отбелязване Ден на
инвалида

03.12

 

„Поезията в ежедневието” – вечер на
любовната лирика

12.12

 

Коледно-новогодишни празници

         Конкурс за най-атрактивен снежен човек

         Конкурс за коледна украса на къща/ дом

         Коледна работилница

         Коледен концерт

17-31.12.

 

       Участие на самодейните колективи  в Празника на града.

       Ден на таланта – тематични вечерни изяви на отделните школи:

Музикална школа – пиано.

Танцова школа – фолклорни и латино  танци.

Вокална школа – детска вокална група и дамски
камерен хор.

       Участие на самодейните състави в празниците на селата – Гурмазово, Пожарево, Хераково, Пролеша и Храбърско.

 ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА:

            –  брой нови книги;

  брой читатели;

 брой предоставени компютърни и интернет услуги;

–  брой и качество на проведени празненства, концерти, чествания;

  брой организирани школи, клубове, курсове, кръжоци, групи; постижения;

–  брой участници в организираните школи, клубове, курсове, кръжоци, групи;

  брой участия в местни, регионални, национални празници и конкурси;

–  награди от участия в конкурси, фестивали и празници;

  спечелени и финансирани проекти;

 

   ПАРТНЬОРИ

         Община Божурище

         СОУ ”Летец Христо Топракчиев”

         ОДЗ „Детелина” и „Буратино”

         Читалища

         Наблюдавано жилище

         Спортен клуб

         Дамски клуб

         Офицери от запаса

         Клубове  на пенсионера

         Граждански сдружения и фондации

         Бизнесмени и стопански организации

 

  ФИНАНСИРАНЕ

         Субсидия от държавния бюджет за делегирани от държавата дейности

        Субсидия за дейност от Община Божурище съгласно чл.26а ал3 от Закон за народните читалища

         Собствени средства от регламентирана стопанска дейност и членски внос

         Финансиране от спечелени проекти

         Дарения

 

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧЕТ НА ПРОГРАМАТА:

 Срокът за изпълнение на Програмата е в рамките на бюджетната 2018 година; 

Съгласно чл. 26 а, ал. 4 от Закона за народните читалища Председателят на читалището представя  в срок до  31.03.2018 г. пред Кмета на Общината и Общинския съвет доклад за осъществените  дейности в изпълнение на Програмата  и за изразходваните от бюджета средства през 2017 г.

– При отчитане на дейностите в изпълнение на Програмата ще бъдат отчетени и индикаторите за оценка на изпълнението.

 

              ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

 

                 Настоящата едногодишна програма за развитие на Читалището е вариант и процес във времето, един от  начините, който ще се търси в бъдеще, за да стимулира развитието на  общността.

Забележка: Програмата е отворена за допълнения.Тя визира най-общите положения, залегнали в плановете за работа през предстоящата година.

 

 

План-Програмата е приета на заседание
на Настоятелството на 16. 10.2017г.

 

 

 

Изготвил:
………………………………

/В.Аризанова/-Секретар на НЧ „Хр.Ботев 1934”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.