Профил на купувача

Профил на купувача

Договори за реализация на проект “ Модернизация и оборудване за нуждите на Народно читалище „Христо Ботев – 1934г.““ – Обособена позиция
Договори за реализация на проект “ Модернизация и оборудване за нуждите на Народно читалище „Христо Ботев – 1934г.““
Протокол 1
Протокол 2
Протокол 3
Протокол 4
Решение
Съобщение – Обществена поръчка – Публично състезание
Протокол №1 на комисия във връзка с процедура – публично състезание, открита с Решение № 1 от 06.01.2020 г. за откриване на обществена поръчка с предмет: „Доставка и инсталация на компютърно и аудиовизуално оборудване“.
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 53 от ППЗОП
СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ по чл.53 от ППЗОП

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Публично състезание с предмет „Доставка и инсталация на компютърно и аудиовизуално оборудване” Документи за преглед
Архив Преглед