Протокол №1 на комисия във връзка с процедура – публично състезание, открита с Решение № 1 от 06.01.2020 г. за откриване на обществена поръчка с предмет: „Доставка и инсталация на компютърно и аудиовизуално оборудване“.

Протокол №1 на комисия във връзка с процедура – публично състезание, открита с Решение № 1 от 06.01.2020 г. за откриване на обществена поръчка с предмет: „Доставка и инсталация на компютърно и аудиовизуално оборудване“.