Съобщение

Съобщение

Поради служебна ангажираност на членове на комисията,отварянето на офертите няма да бъде извършено на обявените датата и часа, а именно 02,03,2020г., 11ч.

За новоопределените дата и час на отваряне, лицата, които имат право да присъстват на публичмите заседания, ще бъдат уведомени по реда на чл. 53 от ППЗОП.