Съобщение по чл. 53 от ППЗОП

Съобщение по чл. 53 от ППЗОП