СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Поради служебна ангажираност на членове на комисията,отварянето на офертите няма да бъде извършено на датата и часа, определени в обявлението за обществена поръчка, а именно 03,02,2020г.

За новоопределените дата и час на отваряне, лицата, които имат право да присъстват на публичмите заседания, ще бъдат уведомени по реда на чл. 53 от ППЗОП.